Войти

Демак бошладик. Шахло мактабни битириб институтга укишга кирди. Ташки куриниши узига ярашган уоматию узун сочлари купгина йигитларни узига ром киларди. Унга севги изхор киганларнинг сон саноги йук эди. Аввалига Акмал исмли юкори курс талабаси билан севишди. Акмал хам бакувват чиройли узига тук бола эди. Кечалари шахлонинг уйи якинида акмалнинг машинасида учрашувлар килишарди. Севги изхорларию упишишлар деярли ярим кечагача давом этарди. Шахло уйида 18 ёшли укаси адаси ва угай ойиси бн 4 хонали уйда яшарди. Шу сабаб угай онаси уни тергамасди.
Акмал ва шахло шу кадар якинлашиб кетишгандики бир бирисиз яшолмасди. Коронгуда машина ичида упиша туриб шахлонинг кули бехосдан акмалнинг оёклари орасига тегиб кетдию зирсдан уйнонган акмалнинг кутогини курмокчи булди. Акмал эса шахлони кучоклаб кукракларини гижимлаб упарди. Шахло хам кулини акмалнинг кутоги томон юбориб шим устидан акмалнинг тик турган кутогини силай бошлади. Акмал хам бу вакт шахлонинг уй халати тагидан кулини тикиб шахлонинг амини силай бошлади. Бу вактда шахлонинг кузлари сузилиб вужудидаги хушёкиш сезгилар уйгониб булганди.
Акмал шими тугмасини секин ечиб тиу турган кутогини шимдан чикариб куйди. Куча коронгу булганлиги сабаб шахло акмалнинг кутогини яхши куролмай факат силаб эркаларди. Шунда шахлонинг хаёли кеча иетернетдан скачать килган видео эсига тушдию беихтиёр эгилганча тидини чикариб акмалнинг кутогини тили билан ялай бошлади. Акмал эса шахлонинг лифчигини пастга тушириб икта оппок эмчакларини сурарди. Кули эса хамон шахлонинг клиторини эркаларди. Шахло аваалига тили билан кейин эса кутокни тулик огзига солиб харакатланарди. Шу пайт акмал ммм ооохххх деганча шахлони бошини ушлаганча спермасини чикариб бушаниб юборди. Шошиб колган шахло бошини огзини олиб кочмокчи булганда акмал уни бошини босиб туриб маза киларди. Шахло эса ноилож акмалнинг хамма спермасини ичиб юбориб харауатини тухтатмай хамон акмалнинг кутогини сурарди. Шунда акмал энди мени навбатим дея шахлони бошини кутариб шахлони машини уриндигига суянтирди ва хаёлини деярли йукотган шахлонинг икки оёгини кутариб бошини шахлонинг ами томон олиб борди. Куллари билан шахлонинг трусигини четга суриб куйиб тили билан клиторни уйнай бошлади. Шахло эса бунаканги мазани умрида биринчи бор хис килиши эди. Чамаси 6-7 минут эдан сунг акмалнинг тили шахлонинг амидан жушиб окиб келаётган иссик суюликни хис килди ва ялашда давом этди. Шу пайт узокдан машина фараси ёруги уларга тушганда улар тезда кийимларини тартибга келтириб олиб бир бирларига термулишарди. Соат эса кечги 1:30 булганди. Уларнинг лаблари бирлашиб ун минутча упишиб хайрлашишди. Шахло узи яшайдигвн подезднинг 4 каватига чикиб узини калити бн секин уй эшигини очиб оёк учида зонаси томон йул олди. Шу пайт адаси ва угай ойисининг хонасидан диваннинг гичирлашию ойисини ааааххх ааааххх ааааххх ааааххх деган овози эшитиларди. Шахлонинг кули беихтиёр оёклари орасига бориб амимни силай бошлади. Эшик якинига бориб калит тешигига секин муралади. Ётокзонанинг чироги учмаганлиги боис угай ойиси ва адаси яккол тиник куринарди. Ойиси чалканча ётганча оёкларини икки томоега ёзиб кузларини юмган холда ммммм аааахххх дерди. Адаси эса ойисининг оёклари орасига кириб харакатланар эди. Шахло эса эгилган холла уларни пойларди. Кули эса амини силарди. Энди адаси тепага караб ётганда ойиси адасини устига чикиб кутокни амига тугирлаб сакрай бошлади. Шунда шахло адасини кутогига эътибор берди. Жуда котта экан деган хаёл утдиб огзидан келган сулакни ютиб юборди. Иложи булганда эрталабгача сурардтм деган хаёл утаётган бир вактда оркасидан келиб кучоклаб олган укасини куриб куркиб кетди. Шахло укасига караб уялиб кетганди. Укаси шерзод эса опасини узига каратиб лабларидан упа бошлади. Каршилик килишдан фойда йуклигини билиб шахло хаи укасини кучоклаб лабларини упа бошлади. Адасининг ётогидан эса хамон ёкимли овозлар тараларди. Шунда укаси шерзод шахлони кулидан тортиб уз хонаси томон тортиб олиб кетди. Ва шерзод хонасини ичкаридан кулфлаб деярли ялонгоч опасини яна упа бошлади. Шунда шерзоднинг кутоги шахлони баданига тегиб турарди. Пайтдан фойдаланшан шахло укасини трусигини пастга тушириб кули билан силай бошлади. Шерзод эса шахлонинг халатини кейин эса лифчигини ечди. Навбат шахлонинг трусигида эди. Хуллар шерзод хам шахло хам кип ялонгоч тик турган холда упишиб туришарди. Шунда шахло сал энкайиб шерзоднинг кутогини огзига солиб харакатланарди. Шерзод эса кузларини юмиб опасини сочидан ушлаб шахлонинг бошини харакатлантирар эди. Анчадан сунг шерзод гиламга ётиб опасини хам ёнига тортди. Узлари билмаган холда улар 69 холатда эдилап. Яъни шарзод тепага карагвн холатда устида опаси пастга караган холда. Шерзод хам буш келмай опасининг амини тили билан уйнарди. Бу вактда щахло хам укасини кутогини огзига солиб уйнарди. Бунака хис туйгулардан узини йукотиб хушидан кетган шахло эрталаб уйкудан уйгонганда кучоклаб ётган укаси куринди. Шунда сездики шахлони кизлигини кечаси укаси олиб куйганди. Шундан сунг шахло ва укаси деярли хар кун секс билан шугулланишарди. Шахло севгилиси акмални тарк этиб хозир факатгина укаси шерзодни дерди........

100

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарий
UY

Qo'shiqlar

Media

Servis

Rasmlar